top of page
Vnitřní řád ordinace

Vnitřní řád ordinace

Každý pacient má právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb.

 

Pacient, jeho zákonný zástupce nebo doprovod pacienta jsou povinni se chovat slušně ke zdravotnickým pracovníkům, respektovat jejich pokyny a chovat se ohleduplně k ostatním klientům/ pacientům.

 

Za bezpečnost dětí odpovídá jejich doprovod.

 

V celém prostoru zdravotnického zařízení je zakázáno požívat alkoholické nápoje a kouřit.

 

Do prostor zdravotnického zařízení není povolen vstup se zvířaty.


Poskytovaná zdravotní péče


‍Poskytujeme preventivní a léčebnou péči pro děti od narození do 19 let.


Dodržujeme zásady medicíny založené na důkazech s využitím metod rychlé diagnostiky přímo v ordinaci.


Provádíme povinná i nepovinná očkování dle platné legislativy a dbáme na dodržení správné metodiky očkování.  Registrace k praktickému lékaři pro děti a dorost


V ordinaci se může zaregistrovat pacient mladší 19 let, a jestliže uplynuly více než 3 měsíce od jeho předchozí registrace u jiného lékaře.


V případě nezletilých pacientů žádají o registraci jeho zákonní zástupci.


Rodiče novorozence žádají o jeho registraci před očekávaným narozením a oznámí lékaři propuštění z porodnice v den propuštění nebo nejdéle následující pracovní den.

Zájem o registraci oznamuje zákonný zástupce prostřednictvím vyplněného formuláře na webových stránkách ordinace.


O přijetí registrace rozhodne registrující lékař potvrzením registračního listu, jehož kopii předá pacientovi.


Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní služby v plném rozsahu pouze registrovaným pacientům.


Ostatním neregistrovaným pacientům poskytuje pouze neodkladnou zdravotní péči v ordinačních hodinách pro nemocné v případě, kdy pacientův registrující lékař není dostupný.

 


Ordinační a provozní doba


Ordinační a provozní doba, dovolené a zástupy jsou zveřejňovány u vstupu do ordinace, na webových stránkách www.ms-pediatrie.cz a na sociálních sítích ordinace.

 
Vstup do prostor zdravotnického zařízení je možný nejdříve 5 minut před zahájením ordinační doby.


Příjem pacientů k ošetření končí 30 minut před skončením ordinační doby.


Ordinační doba je rozdělena na hodiny pro nemocné a pro zdravé děti (poradny pro kojence, preventivní prohlídky, očkování, vyšetření na posudky).


V hodinách pro zdravé, není možné ošetření nemocných bez předchozí domluvy s lékařem či sestrou.
 


Objednání na vyšetření


Pro vyšetření v ordinační době určené pro zdravé pacienty (pravidelné preventivní prohlídky, očkování, vyšetření potřebné k vydání posudku) a jiné je nutné se objednat.


Objednání doporučujeme i pro řešení dlouhodobých chronických problémů.


Objednaní pacienti mají přednost.


Není možné se objednávat na akutní vyšetření.


Objednávání se je možné přímo ze stránek ordinace. Je nutné zvolit zda se klient/pacient objednává k preventivní prohlídce, či pouze k očkování.


Do poradny pro kojence, na preventivní prohlídky a na pravidelná očkování objednáváme pacienty osobně při předchozí návštěvě ordinace, telefonicky, online přes internetové stránky, emailem a přes aplikaci Medevio.


Objednaný pacient, který se nemůže dostavit na vyšetření, má povinnost se předem telefonicky nebo emailem omluvit, aby neblokoval rezervovaný čas jiným pacientům.


Pokud se pacient bez omluvy nedostaví k plánované preventivní prohlídce či očkování, dopouští se porušení tohoto vnitřního řádu.
 


Pořadí vyšetření


Objednaní pacienti mají přednost a jsou zváni do ordinace, pokud možno v čase, na který byli objednáni.


Neobjednaní pacienti jsou zváni do ordinace, pokud možno v pořadí dle příchodu.


Pracovníci zdravotnického zařízeni se snaží čekací dobu pacientů minimalizovat.


Zdravotní sestra pravidelně vychází do čekárny a zjišťuje stav potíží pacientů.


Konečné pořadí pacientů určuje lékař.
 


Čekání na vyšetření


Pacienti a jejich doprovod čekají na vyšetření v čekárně, která je přístupná od začátku do konce ordinační doby.

 
Během čekání mohou pacienti obvyklým způsobem používat zařízení čekárny a WC pro pacienty.


Je zakázáno obtěžovat pacienty nadměrným hlukem nebo jiným nevhodným chováním, ničit a odnášet zařízení čekárny včetně hraček.


Při odchodu z čekárny doprovod dítěte či samo dítě uklidí použité hračky, pastelky, časopisy či knihy.
 


Telefonické konzultace a informace na výsledky

Pro jakoukoliv konzultaci využívejte přednostně online formu komunikace, přiložte video či fotodokumentaci.
 

Pokud se nemůžete dovolat, pracujeme, zkoušejte to opakovaně, nebo využijte online formu komunikace.


Při akutním ohrožení života dítěte volejte 155.


Informace na výsledky – pokud Vám nezavoláme my, volejte prosím pondělí, středa, čtvrtek a pátek po 11:00, úterý po 16:00, nebo využijte online formu komunikace.

 


Vyšetření lékařem


Na výzvu zdravotní sestry vstupují pacienti nejprve do pracovny sestry, kde nahlásí případnou změnu kontaktních údajů či pojišťovny, předají donesený materiál na vyšetření, případně žádosti o posudky či jiné dokumenty.


Vyšetření lékařem probíhá v ordinaci. Lékař poskytuje pacientovi zdravotní službu pouze s jeho souhlasem, případně se souhlasem jeho zákonného zástupce. Lékař i zdravotní sestra jsou povinni zachovávat lékařské tajemství, využívat získané informace pouze k poskytování zdravotních služeb ve prospěch pacienta a poskytovat je pouze osobám určeným obecně závaznými předpisy.


Nezletilý pacient mladší 15 let může být ošetřen pouze v přítomnosti a se souhlasem svého zákonného zástupce (výjimku představuje poskytování neodkladná péče).


Nezletilý pacient starší 15 let může být ošetřen bez přítomnosti svého zákonného zástupce s jeho písemným souhlasem (formulář souhlasu je k dispozici v ordinaci a na webových stránkách ordinace).


Nezeltilý pacient může být ošetřený v přítomnosti jiného člena rodiny, či známého, pouze s písemných souhlasem zákonného zástupce (formulář určení osoby…)
 


Odběry


Odběry krve nebo jiného biologického materiálu (výtěry, moč...) jsou prováděny přímo v ordinaci dle doporučení lékaře nebo v odběrovém místě spolupracující laboratoře Synlab.


Seznam odběrových míst je k dispozici na www.synlab.cz, kde je také provozní doba odběrového místa.


Odebrané vzorky z ordinace odváží svozová služba denně, mimo úterý, kde ordinujeme odpoledne.

Oznamování změn

Pacient nebo jeho zákonný zástupce oznámí do 7 dnů svému registrujícímu lékaři každou změnu zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu bydliště a telefonního čísla, emailové adresy, propuštění z ústavního léčení a závažnou změnu zdravotního stavu.

 


Zdravotnická dokumentace


Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je majetkem zdravotnického zařízení.  


Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient, jeho zákonní zástupci a zmocněné osoby.


Pokud se pacient přeregistruje k jinému praktickému lékaři pro děti a dorost či praktickému lékaři pro dospělé, dosavadní registrující lékař odešle novému lékaři na jeho žádost výpis ze zdravotní dokumentace.


Výpis obsahuje všechny údaje potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb pacientovi.
 


Pořizování fotografií, video či audio záznamů


Je zakázáno pořizovat fotografie, video či audio záznamy v prostorách zdravotnického zařízení bez našeho předchozího písemného souhlasu.
 


Úhrada služeb


V ordinaci poskytujeme kromě standardní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění i nadstandardní péči a vyšetření, která nejsou z tohoto systému hrazena.


Ceník těchto výkonů je vyvěšen v čekárně a na internetových stránkách.
 


Posudková činnost


Vydávání posudků se řídí zákonem č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve vztahu k PLDD.


Posudek smí vydat pouze registrující VL, PLDD ev. lékař pracovního či tělovýchovného lékařství (dle typu posudku), jiný lékař Vám nesmí posudek vydat.


Zákonná doba na vydání posudku je 14 dní od podání žádosti a a dodání a kompletizaci požadovaných dokumentů, které jsou potřebné k vydání posudku.


Posudek se vydává vždy za úplatu dle platného ceníku uveřejněného v čekárně či na internetových stránkách ordinace
 

Důsledky porušení vnitřního řádu


Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, pokud on nebo jeho zákonný zástupce závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a opakovaně nedodržují navržený léčebný postup nebo
se neřídí vnitřním řádem.


Ukončení poskytování zdravotní péče je možné na základě ustanovení § 48 odst. 2 (d) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.


V případě ukončení poskytování péče Vašemu dítěti z důvodu porušení vnitřního řádu Vám dáme písemné vyrozumění s uvedením důvodů pro tento krok, v souladu s §48 odst. 5 stejného předpisu.

Platnost od 1.9.2022


Zpracovala: MUDr. Michaela Šibíková, Ph.D.

bottom of page